شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ دلتنگ يک زيارت مقبولم يا حتي يک برف مثل قديم ها يک باران طولاني پس آمدم اي شاه پناهم بدهي تو تا باز شود هر گره کور خلاصه مانند دل من دل درياچه ي قم هم از دوري مشهد زده هي شور خلاصه...
چراغ جادو
اقليم رهايي
رتبه 91
3 برگزیده
16 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
اقليم رهايي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top