شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ بيا چشام به اين دره بدون تو نميگذره شبايي که خرابه حالم...
ساعت ویکتوریا
اقليم رهايي
رتبه 89
3 برگزیده
15 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
اقليم رهايي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top