نمیبریم کربلا ...دلم شکستیه عمره من اسیرم ...
خداکنه بیام و... بعدش دیگه بمیرم ...
دعاکنید که آقا... این دلو راهی کنه ...
یه رحمی به دلای... پراز سیاهی کنه...گریه‌آور