ای وطن دختران غیرتمند
شیرخوار تو خواهران منند
در تماشای ظهر آتش و خون
خواهرانم برادران منند
خواهرانم برادران غیور
شام غم تشنه خروش شماست
شأن ولعصر عصر عاشوراست
و در این عصر علم به دوش شماست
خواهرانم حجاب تیغ شماست
تیغ خود را زکف نیاندازید
شرف زن به حفظ عصمت اوست
خویش را از شرف نیاندازید
در خیابان چهره آرایش نکن
ازجوانان سلب آسایش نکن
زلف خود از روسری بیرون نریز
در مسیر چشمها افسون نریز
یاد کن از آتش روز معاد
طره گیسو نده در دست باد
خواهرم دیگر تو کودک نیستی
فاش تر گویم عروسک نیستی
خواهرم ای دختر ایران زمین
یک نظر عکس شهیدان را ببین
خواهر من این لباس تنگ چیست
پوشش چسبان رنگارنگ چیست
پوشش زهرا مگر این گونه بود
پدرم گفت پسر جان زن اگر زن باشد
شیر در خانه و در کوجه و برزن باشد
پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم
زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم
هدف دشمن سنگ افکن پیشانی ماست
کسب جمعیتش از زلف پریشانی ماست
پدرم گفت گل از رنگ لعابش پیداست
و زن مومنه از طرز حجابش پیداست.