توی این خونه پوسیدم خدایا!
مگه دیوار اینجا در نداره؟
چقدر باید تحمل کرد بی عشق!؟
مگه دنیا در و پیکر نداره؟
چشمام کم سو شد از بس گریه کردم!
نمیدونم کی از این خونه میرم؟
دارم میپوسم و چشم انتظارم ؛ دارم میمیرمو از رو نمیرم!
وحید زارع

عکس کوچک شده است برای مشاهده ابعاد واقعی کلیک کنید.
هی سر به راه تر...
هی سر به زیر تر هی گوشه گیرتر!
هر لحظه خسته تر هر لحظه تلخ تر! هر لحظه پیرتر!