نوکری که 15 ساله توبه کرده و 15 ساله گریه کرده...آقا تحویلش میگیره؟ گریه‌آور
داشت از هوش میرفت لحظه مرگ، به ترکی گفت:
برید کنار! آقام گلدی «آمد» آقام گلدی آقام گلدی...گریه‌آور
وحید زارع
خیلی گناه کردی؟ خیلی سرکشی کردی جلوی خدا؟
توبه کن که توبه ی رسول ترک را پذیرفتند!
ان الله یحب التوابین. التماس دعا.