وقتی از شدت محبت حسین «ع» سخن به میان می آید هرکس چیزی میگوید!
اما من میگویم: تا اون حد اهل بیت مهربانند که مثل منی هم به طمع افتاده!
وحید زارع