حجاب
حجاب کامل همان چادری بود که پشت در خانه سوخت اما از سر فاطمه س نیفتاد...