نُه اصل عقیدتی کلیسای شیطان
1. شیطان سمبل لذت جویی و آزادی و افراط است نه ریاضت کشی.
2. شیطان نماد وجود و زندگی شاداب و مادی است نه خوابی ناچیز و معنوی ( امور معنوی و غیر مادی، توهّم و تظاهر است).
3. شیطان می گوید کم عقلی و بی عفتی بهتر از ریاکاری و خود فریبی است.
4. شیطان می گوید مهربانی با کسانی که شایسته آن هستند بهتر است از عشق ورزیدن از روی ظاهر و برای جلب توجه.
5. شیطان سمبل انتقام جویی است!
6. شیطان سمبل مسئولیت پذیری برای مسئول است به جای دل مشغولی برای خون آشامان خالی ( اشاره به ترس مؤمنان از معاد و جهنم و انجام اعمال خوب).
7. شیطان انسان را با دیگر حیوانات کاملاً همانند می داند، گاه بهتر و اغلب بدتر از آن حیواناتی که بر چهار دست و پا راه می روند. بارها و بارها شدیدتر از آنهایی که در این راه به طور اجباری آلوده شده اند، به خاطر خدای معنوی اش و ظهور عقلانی، به صورت حیوانی شرور تبدیل شده است.
8. شیطان تمام آنچه را گناه نامیده شده مایه ی خرسندی و مسرت روانی، فکری و عاطفی می داند.
9. شیطان بهترین دوستی است که کلیسا تاکنون داشته، چرا که در تمام این سال ها کلیسا را مشغول داشته .
درباره نه اصل و بیانیه شیطان، نکاتی چند به ذهن می رسد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
الف) آزادی و لذت بردن دو گونه است: آزادی مثبت و منفی. آزادی از بند نفس و خواهش های غیر مشروع و معقول آن مثبت و مطلوب است. لذت حاصل از آن هم واقعی و پایدار است. اما آزادی از همه قیود و شکستن حدود اخلاقی و الهی منفی است. پیروی از امیال شیطانی زبان، شکم و شهوت جنسی، عین اسارت است.
وحید: حال میتوان پرسید شیطان پرستی آزادی است یا اسارت؟ 100درصد اسارت!