با حجاب بودن بی کلاسی نیست...
اتفاقا برعکس...
خدا تو قرآن می فرماید بی حجابی عقب افتادگی و بی کلاسیه!
«ولاتَبَرُّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلیَّة الاُولی»
مثل زنان جاهلیت گذشته خودآرایی نکنید.(سوره نور/33)
خود دانی خواهرم دختر ایرانی مادر آینده!