سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حواست جمع باشد

حــــواســــت بــاشــــد....
داریم جایی "زنـدگـــی" میکنیم کـه: هرزگی "مــــــد" اســت
بی آبرویــی "کلاس" اســـت
مســـــتی دود "تفـــریــح" اســـت
رابطه با نامحرم "روشــن فکــری" اســت
گرگ بــودن رمـز "موفقیت" اســـت
بی فرهنگی "فرهنگ" است
پشت کردن به ارزش ها و اعتقادات ، نشانه "رشد ونبوغ" است
خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر ونه...
فقط تو رو میخواهم و بس...
برگرفته از فید های:
خانم محیا صادقی ؛ مازندران
مطلب بعدی : تنبلی چیست؟