می دمد در سینه ام توفان آه از شش طرف
باز می گردد مگر بسته ست راه از شش طرف
هر طرف رو می کنم تیر و سنان و نیزه است
هر طرف سر می زنم چاه است ، چاه از شش طرف
سد راهم می شود توفان سرخ از چار سو
بر زمینم می زند ابری سیاه از شش طرف
آسمان هم شال غم دارد به سر در سوگ دوست
گریه دارد هاله ی اندوه ماه از شش طرف