ساعات مصرف به سه رده میان باری ، اوج بار و کم باری به شرح ذیل تقسیم شده است:

از اول مهر تا پایان اسفند از اول فروردین تا پایان شهریور ساعات مصرف
از ساعت 5 تا 17 از ساعت 7 تا 19 میان باری
از ساعت 17 تا 21 از ساعت 19 تا 23 اوج بار
از ساعت 21 تا 5 از ساعت 23 تا 7 کم باری

مصارف ساعات اوج بار مشمول اضافه پرداختی و مصارف ساعات کم باری مشمول تخفیف میگردد. لذا انتقال مصارف به ساعات کم باری موجب کاهش بهای برق مصرفی میگردد.