سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اقلیمـ رهایے

یا مَن یبَدِّل السَیئاتِ بالحَسنات ...

ماجرای تله موش از کلیله و دمنه

    نظر

موشی در خانه ی صاحب مزرعه تله موش دید.
به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد!
همه گفتند: تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد...
ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید.
از مرغ برایش سوپ درست کردند؛ گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند.
گاو را هم برای مراسم ترحیم کشتند.
و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد
و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر می کرد.
"کلیله و دمنه"
مشکل ما