خدایا اگر تو دست مرا بگیری هیچکس مرا دست کم نمیگیرد!

خدا