سلام آقا
آشوبم ؛ آرامشم تویی...
تو فقط اخم نکن کمی لبخند بزن!
میدانم... دلت خون است.
رهبری