لا اقل وعده بده بلکه دلم شاد شود

من خراب تو ام ای خانه ات آباد شود...

انتظار شهید