رخ زیبای آسمانی ات را ،
مراقب باش گرد گناه زود میگیرد...
آنوقت است مجبوری دست به دامن آرایش شوی...

کودک چارقد