خلاصه بگویم ؛ یکی از این شهدا نشسته بود و با لباس و تجهیزات کامل به دیوار تکیه داده
بود. لباس زمستانی هم تنش بود. شهید دیگر لای پتو پیچیده شده بود. معلوم
بود که این دراز کش مجروح شده است. اما سر شهید دوم بر روی دامن این شهید
بود، یعنی شهید نشسته سر آن شهید دوم را به دامن گرفته بود. پلاک داشتند،
پلاک ها را دیدیم که بصورت پشت سر هم است. 555 و 556 . فهمیدیم که آنها با
هم پلاک گرفته اند. معمولا اینها که با هم خیلی رفیق بودند، با هم می رفتند
پلاک می گرفتند. به اسامی مراجعه کردیم در کامپیوتر. دیدیم که آن شهیدی که
نشسته است، پدر است و آن شهیدی که درازکش است، پسر است. پدری سر پسر را به
دامن گرفته است.شهید سید ابراهیم اسماعیل زاده موسوی پدر و سید حسین
اسماعیل زاده پسر است اهل روستای باقر تنگه بابلسر.