با خونــدن هــر ورق از جــزوه هام دارم بـه این نتــیجه میرسم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کلـاس سـوم ابتدایی هـمون مـوقع کـه کـارت
صـد آفـریـن گرفتـم ،
تـو اوج بودم بـاید خداحافظی
می کردم
اشتـــبـــــاه کــــردم... اشتباه.