حدوداً دو سه ماهم بود که...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
انتظار ندارید که یادم بیاد چی شده بوده؟!
نه خداییش از من انتظار دارید؟!
من یادم نمیاد دیشب شام چی خوردم! چه برسه به دو سه ماهگیم.مؤدب