خدایا دین فرستادی عمل که نکردیم!
به ما گفتی اخلاقت این باشه گوش که نکردیم!
گفتی اعتقاداتت این باشه
گفتی بیا با من حرف بزن ما نیومدیم!
گفتی بیا حرف منو گوش کن بازم نیامدیم!
گفتی با من مناجات نمیکنی؟
گفتم نه!
گفتی از بودنت با من خوشحال نیستی؟ گفتم نه!!!
شد یه نیمه شبی به خاطر من پاشی با من حرف بزنی؟
چقدر با دوستات نیمه شبا گفتی و خندیدی
چقدر رمان های عاشقانه خوندی؟
گفتی ادعونی استجب لکم!
هیچی نگفتم!
الان میگم: الهی العفو.. یا ارحم الراحمین.