غریبه ام من کی نمیدونه

دردم رو تنها خدا میدونه...

دلم میخواد یکبار دیگه دخترمو صدا کنم

اما دیگه نا ندارم تا که لبهامو وا کنم

غریبه ام من ؛کی نمیدونه

دردم رو تنها ؛ خدا میدونه...

دلم میخواد یبار دیگه شونه به موهاش بزنم

اما دیگه جون ندارم دستمو بالا ببرم

دلم میخواد یبار دیگه مثل تموم مادرا

دخترمو توی بغل بگیرمو و نگاه کنم

غریبه ام من کی نمیدونه

دردم رو تنها خدا میدونه...

دلم میخواد یبار دیگه با اشک دونه دونه ام

سفارش حسین رو به اسیر کربلا کنم

دلم میخواد یبار دیگه با قد و قامت خمم

تکیه به دخترم کنم رو به سوی بابا کنم

غریبه ام من کی نمیدونه

دردم رو تنها خدا میدونه...

دلم میخواد یبار دیگه بدون رو گرفتن از

علی و جمع بچه هام خونه رو با صفا کنم

دلم میخواد یبار دیگه مدافع علی باشم

این تن و جون خسته رو فدای مرتضی کنم

غریبه ام من کی نمیدونه

دردم رو تنها خدا میدونه...

با مداحی بنی فاطمه