ادیسون: من کار را از همانجایی که دیگران ترک کرده اند شروع کرده و پیگیری می کنم
بخاطر کشف و تکمیل برق از تو ممنونیم.