به نام خدا

داره کتاب کودک میخونه!

بهش میگم عمو جون توش چی نوشته؟

با حالتی معلم گونه میگه:

نوشته هر کی دروغ بگه دروغگوئه !

یعنی عاشق اینجور بچه هام..بووووس