یکی از مهمترین جایگاه‌ها در یک حکومت خزانه است،
مسئول خزانه معاویه که باید مورد اعتمادترین شخص برای وی باشد، چه کسی بود؟
چرا باید *عبیدالله بن زیاد* با مشورت *سرجون*به عنوان حاکم کوفه انتخاب شود؟

او مسلمان نبود...

با مطالعه ی بیشتر در این زمینه درک شرایط آن زمان راحت تر میشود...