حیف است شب تار به فردا نرسد..
هی رود بجوشد و به دریا نرسد...
پرونده و هفتاد و دو درد..
حیف است اگر به دست نرسد...

+این الطالب بدم المقتول بکربلا...
بیا دلهای مصیبت زده را آرام کن آقا..