بیل گیتس میگه:

من همیشه آدم های تنبل رو برای کارهای سخت انتخاب می کنم،

چون اونا راحت ترین راه برای انجامش رو پیدا می کنن...

خوشحال باش رفیقبووووس

اینجا قدرتو نمیدوننشوخی