چقدر دوری ما طول کشید
چقدر فاصله ها طول کشید
گفته بودی که کمی صبر کنم می آیی
گفته بودی که دلم تنگ شود می آیی
گفته بودی که کمی صبر ولی خیلی شد
گفته بودی که کمی اشک ولی سیلی شد
گفته بودم؟ که برایت بنویسم که بیا!؟
گفته بودم؟ که دلم سنگ شده، زود بیا؟
گفتم این چشمه ی اشک باز سرازیر شده؟
رود پر عاطفه ی حس ز عطش پیر شده؟
گفته بودی چو بیایم ز عطش سیر شوی
گفته بودی که جوان دل پس از این پیر شوی
منتظر بودم و هستم بخدا یک نظری
نظری کن به گدا بهر خدا یک نظری
آخر از هجر تو یکروز نفس ، گیر شود
بیت آخر ز فراق تو زمین گیر شود.
آخرین روزهای آذر سال نود و پنج

شاعر: وحیدزارع در جوار ضریح علی بن حمزه
(بیت آخر با التماس کنار ضریح آقا جور شد)

اصلا شاعر اهل بیت اگر شعرش جور نشد باید التماس کند...
29 آذر سال 1395