به نام زیبایش سلام
به قول استاد قرائتی پند های «قطره ای»!
کسی که بیچاره ترین مردمه
اول اینکه عذرخواهی رو قبول نمیکنه!
دوم عیبهای مردم رو پیگیری میکنه!
سوم همیشه توی خیالش خودش بهترینه!
چهارم آخرتش رو به دنیاش میفروشه!
الهی و ربی من لی غیرک.
اسفند95