نیروگاه هسته ای یک نیروگاه الکتریکی است که از انرژی تولیدی شکافت هسته ی اتم اورانیوم یا پلوتونیم استفاده میکند. اولین جایگاه از این نوع در 27 ژوئن سال 1958 در شوروی سابق ساخته شده است. اولین مظهر فعالیت هسته‌ای در ایران هم با احداث راکتور هسته ای تحقیقاتی تهران عملاً آغاز گردید. راکتور مذکور در سال 1346 راه اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

امروزه حدود 440 نیروگاه هسته‌ای در 31 کشور جهان برق تولید می‌کنند.بیش از 15 کشور از مجموع این تعداد در زمینه تأمین برق خود تا 25 درصد یا بیشتر، متکی به نیروی هسته‌ای هستند. در اروپا و ژاپن سهم انرژی هسته‌ای در تأمین برق بیش از 30 درصد است. آمریکا 20 درصد از برق را از انرژی هسته‌ای تأمین می‌کند.