سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راه های تولید انرژی هسته ای

· استفاده از رادیو ایزوتوپها

در این روش، یکی از اتمهای ملکول با اتم رادیواکتیو همان عنصر جایگزین می‌گردد. مثلا C-14 بتازا جایگزین کربن C-12 در یک ملکول می گردد. یون کربن رادیواکتیو ردیابی می شود. بعد از واکنش ملکول نشان دار شده و از روی میزان تابش آن برای اهداف متفاوت شامل آزمایشات شیمی محض و چگونگی مکانیزم‌ها با قرار گرفتن ملکول نشاندار شده در سیستم‌های بیولوژیکی به مکانیزم فرایند مورد نظر پی برده می‌شود. از آنجایی که هر اتم رادیو اکتیو مشخصه تابش منحصر بفرد خود را دارد. لذا اگر بتوانیم یک جسم را رادیواکتیو بنماییم، با اندازه‌گیری اکتیویته و کالیبراسیون آن خواهیم توانست ساختار شیمیایی جسم را شناسایی کنیم.

· انرژی از طریق شکافت(Fission)

درصورتی که با تابش نوترون، هسته‌ی سنگین به هسته های سبک تر تبدیل گردد، به عبارتی شکسته شود پدیده شکافت هسته ای رخ داده است؛ پدیده رخ داده شده حامل انرژی قابل توجهی است.

هسته‌ی سنگین به وسیله نوترون تابیده شده به هسته های سبک تر و انرژی قابل توجه ای در پدیده شکافت هسته ای تبدیل میشوند.

· انرژی از طریق همجوشی(Fusion)

در صورتی که دو هسته‌ی سبک به یک هسته ی سنگین تبدیل گردد،به عبارتی جوش هسته ای صورت گیرد پدیده‌ی همجوشی هسته ای رخ داده است.

واکنش جوش هسته‌ای (آزاد شدن انرژی بیشتر، فراوانی سوخت و نداشتن اثرات مخرب زیست محیطی) نسبت به پدیده‌ی شکافت هسته‌ای را دارا می باشد.

هسته های سبکتر به هسته‌ی سنگین و انرژی قابل توجه ای در پدیده همجوشی هسته ای تبدیل میشوند.
مطلب بعدی : تنبلی چیست؟