نتیجه گیری

علوم و فنون هسته ای جزء فناوری های پیش رفته و برتر در عصر کنونی است. امروز تاثیر این علوم در گسترش دانش بشری، تسلط بر طبیعت، تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید بوده و به درستی می توان آن را از عناصر و محور های اصلی توسعه ی پایدار و از عوامل مهم اقتدار یک کشور به شمار آورد.

جمهوری اسلامی ایران مصمم است، با توجه به تاثیر شگرف علوم و فنون هسته ای در مؤلفه های علمی، اقتصادی و اجتماعی و به طورکلی توسعه پایدار، راه خود را در مسیرپر پیچ و خم استفاده ی صلح آمیز از این فناوری بازکرده و توسعه دید.

هر جامعه ای برای اینکه بتواند از مزایای داشتن فناوری هسته ای بهره مند شود ، باید اطمینان و اعتماد قلبی آحاد جامعه را نسبت به اهمیت استفاده از انرژی هسته ای و صلح آمیز بودن آن و همچنین بی خطر بودن آن را ایجاد کند.

باید این موضوع که فناوری هسته‌ای می تواند بعنوان پیشران سایر علوم و فناوری‌ها در کشور باشد بطور جدی مدنظر سیاستمداران کشور قرار گیرد. و توسعه این فناوری و استفاده صلح جویانه از آن در دستور کار باشد و بطور پیوسته دنبال شود.

همانگونه که ملاحظه شد فناوری هسته ای در زمینه های بسیار متنوعی کاربرد داشته و موجب توسعه سایر علوم و فناوری ها می شود.از یک سو خود نیازمند به سطوح بالای سایر علوم پایه و مهندسی و حتی علوم انسانی بوده که تلاش برای پاسخگویی به این نیازها موجب توسعه و پیشرفت سایر علوم و فناوری ها و ارتقاء دانش و توانمندی بشری می شود و لذا پر کشور فعال در فناوری هسته ای زیر ساخت محکمی برای توسعه دیگر فناوری ها و صنعت،کشاورزی،پزشکی و سایر علوم خود را نیز فراهم آورده است.

همانگونه که ملاحظه می شود کاربرد علوم و فنون هسته ای بسیار فراتر از ماموریت های فعلی سازمان انرژی اتمی کشور می‌باشد و جا دارد که با تدبیر ویژه‌ای با استفاده از نظر نخبگان علمی دانشگاهی، صنعتی و صاحب نظران مرتبط بتوان زمینه ای برای توسعه استفاده از این فناوری که در بسیاری از شئون مردم دخیل شده است را بعنوان موتور پیشران سایر علوم و فناوری های مهم دنیا را فراهم نمود. پس بنابراین با بررسی دقیق‌تر این فناوری ابعاد کاربردی آن، بیش از گذشته روشن و تبیین شود و با تهیه یک برنامه راهبردی برای استفاده بیش از پیش از این فناوری در کشور تلاش نمود که در این صورت شاهد ارتقاء سایر فناوریها و سایر مزایای آن خواهیم بود.