تموم ارزوم اینه
بریم حرم دلم واشه
بگم دستت درست اقا دیگه دستم تو دستاشه
حرم