یکروزی همین آقای قهرمان دیپلماسی
جواد ظریف میگفت:
هیچ توافقی نیست که همه ی طرفها آنرا اجرا کرده باشند!
از همان روز فهمیدم برجام یعنی تعهد ایران به تعطیلی هسته ای و تحریمهای جدید!
قطعا انسان احمق همیشه بدبخت است.