در امر دین و فرهنگ
«آتش به اختیاریم»
حتی به امر رهبر
«آتش به اختیاریم»
ای داعش خطاکار
وهابی زناکار
از خشم شیعه دوری
شد خاتمه صبوری
«آتش به اختیاریم»
ای جرم بی نهایت
کارت شده خیانت
پایان شد این صبوری
«آتش به اختیاریم»
پایان توست دیگر
ای خائن به کشور
ما در پی تلافی
«آتش به اختیاریم»
فکر فرار خود باش
جای تو نیست دیگر
ایران برای ایران
«آتش به اختیاریم»
یکرنگ و بی قراریم
در کار خود نمانیم
رنگ بنفش دیگر
آبی به رو ندارد
پایان تو به زودی
«آتش به اختیاریم»
آل سعود دیگر
پایان توست اما
در رفتنت سعادت
در ماندنت شقاوت
مغلوب حزب مایی
«آتش به اختیاریم»
تکفیری خطاکار
ای غافل از حقایق
بنگر به رهبر ما
شاید شوی هدایت
گر تند و تیز گشتی
«آتش به اختیاریم»
بنگر چگونه تا هست
نام شهید و سربند
نام علی بگوییم
«آتش به اختیاریم»
نه تند میشویم و
نه کند میرویم ما
اما به امر رهبر
«آتش به اختیاریم»
گفتند یا شهادت
گفتند یا سعادت
پایان کار اینست
«آتش به اختیارید»
ای رهبر و ولایت
ممنون امرت هستیم
دیگر سکوت هرگز
«آتش به اختیاریم»
شاعر: وحید زارع