ای کاش کسی باشد و کابوس که دیدی
در گوش تو آرام بگوید خبری نیست . . .