به نام زیبایش سلام
آدم وقتی خوب باشه روحیه میده... همین.