کجا برم؟ که بعد تو خیابونای شهر من نگاتو یاد من نیارن؟

- - -
- -
-