سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اقلیمـ رهایے

یا مَن یبَدِّل السَیئاتِ بالحَسنات ...

ایمان خود را سر بریدی...

    نظر

حاج قاسم

ایمان خود را سر بریدی... دل به دریا میزنی؟ یوسف خود را باختی و.. سر به صحرا میزنی؟

به سرم زده حالتو امشب خوب کنم... تا صدام بزنی و بگی من خوب شدم

به سرم زده حالتو امشب جور کنم! تو رو از غم عالم و آدم دور کنم...