سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

اقلیمـ رهایے

یا مَن یبَدِّل السَیئاتِ بالحَسنات ...

آقای رئیسی به داد سهامداران بازار بورس برسید

    نظر

 از خودتان حمایت کنید...

حمایت کنید تا بیشتر از این سرمایه ی سهامداران چپاول نشده و سهام عدالت مفت فروشی نشده

بیایید با هم یکصدا فریاد بزنیم مرگ بر خیانت و دروغ

سوژه فارس من را حمایت کنید...