از سفری پر از عشق بازگشتم خواستم سفرنامه ای بنویسم و تمام خاطرات خوب و بد را در آن ذکر کنم

اما دیدم از این نوع سفرنامه ها زیاد نوشته اند تصمیم گرفتم از غریبی پیامبر و ائمه بقیع بنویسم.

در مکه و مدینه چیزهایی دیدم و شنیدم که گفتنش فقط بین شیعه و سنی تفرقه می اندارد

شنیده ام میگویند امام رضا(ع) غریب است!

از نظر من پیامبر غریب است فاطمه غریب است امام سجاد غریب است و...

امام رضا در بین شیعیانی است که همه محب و دوستدار اویند اما ...

تازه امام رضا(ع) نزدیک خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه(س)هستند.

بعضی از اعراب هنوز هم در عصر جاهلیت اند!!!