در این روز ها از خداوند طلب آمرزش کنید...
زیرا گفته اند هرکس اولین شب  جمعه دعا کند
و طلب آمرزش کند خداوند روی او را زمین نمی اندازد
و دعایش مستجاب میشود.
التماس دعا!!!