1 وفات سیده نفیسه حسن از نوادگان امام حسن مجتبى (علیه السلام) 208 هـ

2 بیعت با امام رضا (علیه السلام) به ولایت عهدى 201 هـ

3 وفات شیخ مفید صاحب کتاب الاختصاص والإرشاد 413 هـ

4 وفات شیخ هاشم آملى صاحب کتاب بدائع الأفکار 1413 هـ

5 وفات سید عبدالعزیز طباطبائى یزدى صاحب کتاب على ضفاف الغدیر 1416 هـ

6 وفات ابى طالب (علیه السلام) پدر امام امیرالمؤمنین على (علیه السلام) 10 هـ

7 فتح خیبر 7 هـ

8 وفات خدیجه بنت خویلد همسر مکرمه پیامبر اسلام (ص) 3 قبل‌هجرت

9 شهادت سید محمد مهدى خراسانى معروف به شهید ثالث 1217 هـ

10 عقد اخوت میان مهاجرین و انصار 1هـ

11 شهادت مختار بن ابى عبید ثقفى 67 هـ

12 ولادت امام حسن (علیه السلام) 2 هـ

13 خروج مسلم بن عقیل (علیه السلام) به کوفه 60 هـ

14 شهادت شیخ زین الدین جبعى عاملى معروف به شهید ثانى 965 هـ

15 وفات شیخ محمد رضا مظفر صاحب کتاب المنطق 1383 هـ

16 معراج پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله)

17 جنگ بدر کبرى 2 هـ

18 ضربت خوردن امام امیرالمؤمنین على (علیه السلام) 40 هـ

19 فتح مکه مکرمه 8 هـ

20 شهادت امام امیرالمؤمنین على (علیه السلام) 40 هـ

21 وفات شیخ محمد حر عاملى صاحب کتاب وسائل الشیعه 1104 هـ

22 شب قدر 23 نزول قرآن کریم

23 وفات شیخ مرتضى کاشف الغطاء صاحب کتاب فوز العباد 1349 هـ

24 وفات شیخ محمد باقر مجلسى صاحب کتاب بحار الأنوار 1111 هـ

25 شهادت سید حسن مدرس به دست رضاخان پهلوى 1356 هـ