یا حسین…

دیدی خم ابروی تو با ما چه ها کرد          آن دم که تیری سوی قلب ما رها کرد

بر من گناهی نیست گر آشفته حالم          تیرغمت اینگونه ما را مبتلا کرد